Overgangsregeling

 

Vanwege de COVID19-pandemie behoudt de schoolleiding het recht om af te wijken van de onderstaande overgangsregeling. Uitgangspunt is dat elke leerling gericht bevorderd wordt en het besluit van de docentenvergadering is bindend.

 

     A. DEFINITIES

1. De docentenvergadering bestaat uit docenten, die les geven aan een bepaalde klas of clustergroep, plus de teamleider die de vergadering voorzit. Door de docentenvergadering wordt aan het einde van de cursus bepaald welke leerlingen tot een hoger 
leerjaar worden toegelaten.
2. Tekortpunt(en):
    * het cijfer 5 is één tekortpunt
    * het cijfer 4 of lager is twee tekortpunten.
3. Compensatiepunt: elk vak waarvoor op het eindrapport het cijfer 7 of hoger is behaald levert één compensatiepunt.
4. Gerichte bevordering: de docentenvergadering kan besluiten een leerling gericht te bevorderen naar een hoger leerjaar in een andere leerweg, bijvoorbeeld van 2-TL naar 3-KBL. 

B. BEVORDERING - ALGEMEEN

 1. Bij de bevordering wordt uitgegaan van de resultaten die behaald worden bij alle vakken.
 2. Naast resultaten worden o.a. werkhouding, zelfstandigheid, samenwerking en planning in de bespreking betrokken.
 3. Wanneer een leerling niet bevorderd kan worden naar een volgend leerjaar van de opleiding die hij volgt en de docentenvergadering hem voor de tweede maal in zijn schoolloopbaan het advies geeft een andere opleiding te gaan volgen, is dit advies bindend.
 4. Een leerling, die tweemaal in hetzelfde leerjaar onderwijs heeft gevolgd en het jaar daarop in een hogere klas niet bevorderd kan worden, mag verder geen onderwijs volgen in dezelfde afdeling.
 5. In bijzondere gevallen, dat ter beoordeling van de teamleider en de afdelingsdirecteur, kan de docentenvergadering van de overgangsnormen afwijken.
 6. Voor leerjaren 1 en 2 geldt, dat bij alle vakken het cijfer voor het eindrapport zo berekend wordt, dat het gemiddelde van de cijfers in de eerste rapportperiode eenmaal telt, het gemiddelde van de cijfers in de tweede periode tweemaal en het gemiddelde van de derde periode ook tweemaal. Daarbij gaat het om een gewogen gemiddelde in één decimaal nauwkeurig (1 x rapport 1 + 2 x rapport 2 + 2 x rapport 3) : 5 = overgangscijfer. Op het eindrapport worden de cijfers gegeven in gehele getallen.
 7. Voor leerjaren 3 en 4 is de berekening van het eindcijfer van de schoolexamens te vinden in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).
 8. Voor rekenen moet tenminste het cijfer 5 worden behaald om te kunnen worden bevorderd. Bij het cijfer 4 of lager volgt discussie.  

 
     C. BEVORDERING - PER LEERJAAR

 1. Van BBL1 naar BBL2 en KBL1 naar KBL2
  Bevorderen:
  - maximaal 2 tekortpunten.

  Discussie:
  De docentenvergadering kan zowel tot bevordering naar leerjaar 2 binnen dezelfde leerweg als gerichte bevordering naar leerjaar 2 van de naastgelegen lagere leerweg besluiten bij: - 3 of meer tekortpunten.

  Gerichte bevordering:
  De leerling komt in bespreking voor gerichte bevordering naar leerjaar 2 in de naastgelegen hogere leerweg als de leerling geen tekortpunten heeft en een cijfergemiddelde van 8 of hoger.

 2. Van TLplus1 naar TL plus2
  Bij de overgang van brugklas TL plus1 naar TL plus2 maken we onderscheid tussen twee groepen vakken:
  groep I – gd, ne, en, du, wi, m&m
  groep II – tk, kv, lo 

  Bevorderen:
  - maximaal 1 tekortpunt in groep I met minimaal 1 compensatiepunt in groep I
  - maximaal 2 tekortpunten in groep I met minimaal 2 compensatiepunten in groep 1
  - maximaal 1 tekortpunt in groep 2

  Afwijzen: - meer dan 2 tekortpunten in groep I

  Discussie:
  De docentenvergadering kan zowel tot bevordering naar als afwijzing voor tl 2 besluiten bij
  - 1 tekortpunt in groep I en onvoldoende compensatiepunten in groep I
  - of bij 2 tekortpunten in groep 1 en onvoldoende compensatiepunten in groep I
  - of bij meer dan 1 tekortpunt in groep II 

  Gerichte bevordering:
  De leerling komt in bespreking voor gerichte bevordering naar havo 6 -2 als de leerling geen tekortpunten heeft en een cijfergemiddelde van 8 of hoger in groep 1  
   
 3. Van KBL2 naar KBL3
  Bevorderen:
  - maximaal 2 tekortpunten

  Discussie:
  De docentenvergadering kan zowel tot bevordering naar als tot afwijzing voor kbl 3 besluiten bij:
  - bij 3 of meer tekorten

  Gerichte bevordering:
  Na afwijzing voor kbl 3 kan de docentenvergadering een leerling gericht bevorderen naar bbl 3. De leerling komt in bespreking voor bevordering naar 3 tl als de leerling geen tekortpunten heeft en een cijfergemiddelde van 8 of hoger voor de doorstroom relevante vakken.  

 4. Van BBL2 naar BBL3
  Bevorderen:
  - maximaal 2 tekortpunten

  Discussie:
  De docentenvergadering kan zowel tot bevordering naar als tot afwijzing voor bbl 3 besluiten bij:
  - 3 of meer tekorten

  Gerichte bevordering: De leerling komt in bespreking voor bevordering naar kbl 3 als de leerling geen tekortpunten heeft en een cijfergemiddelde van 8 of hoger voor de doorstroom relevante vakken.   

 5. Van TL2 naar TL3
  Bij de overgang van TL2 naar TL3 maken we onderscheid tussen twee groepen vakken:
  groepI – gd, ne, en, du, ak, ec, wi, nask, m&m
  groep II –tk, kv, lo

  Bevorderen:
  - maximaal 1 tekortpunt in groep I met minimaal 1 compensatiepunt in groep I
  - maximaal 2 tekortpunten in groep I met minimaal 2 compensatiepunten in groep I
  - maximaal 1 tekortpunt in groep II

  Afwijzen: - meer dan 3 tekortpunten in groep I

  Discussie:
  De docentenvergadering kan zowel tot bevordering naar als tot afwijzing voor tl 3 besluiten bij:
  - 2 tekortpunten in groep I en onvoldoende compensatiepunten (<2) in groep I
  - 3 tekortpunten in groep I en 3 compensatiepunten in groep I
  - 2 tekortpunten in groep II     

 6. Van leerjaar 3 naar leerjaar 4
  Bevorderen:
  Om bevorderd te kunnen worden moet aan de volgende drie eisen worden voldaan:
  - alle in het PTA genoemde onderdelen van de voorbije schoolexamenperiode(s) moeten zijn afgerond
  - in het toekomstig examenpakket waarvoor centraal schriftelijk examen wordt gedaan mag maximaal 1 tekortpunt staan,     
    die gecompenseerd moet zijn door een 7 voor één van de andere vakken uit het examenpakket waarvoor centraal
    schriftelijk examen wordt gedaan.
  - maximaal 1 tekortpunt in de overige vakken

  Discussie:
 • de docentenvergadering kan zowel tot bevorderen als tot afwijzen besluiten:
  - bij 2 tekortpunten in de overige vakken

  Gerichte bevordering:

  Na afwijzing kan de docentenvergadering besluiten tot de volgende mogelijkheden:
  - een leerling in de gelegenheid stellen het derde leerjaar over te doen in dezelfde leerweg
  - gericht verwijzen naar leerjaar 3 van de naastgelegen leerweg
  - gericht verwijzen van leerjaar 3kbl naar leerjaar 4 bbl
  - een leerling uit de basisberoepsgerichte leerweg verwijzen naar een leerwerktraject. Als de leerling dit traject gaat volgen 
    zijn een voldoende voor zowel het vak Nederlands als het beroepsgericht vak verplicht.  
     
 1. Van leerjaar 4 tl naar leerjaar 4 havo
  Leerlingen hebben examen gedaan in 7 avo-vakken. Bij de keuze van het vakkenpakket (leerjaar 3-tl naar leerjaar 4-tl) is rekening gehouden met de profielkeuze in het havo traject. Gemiddeld moet de leerling voor de 7 examenvakken een 6,8 of hoger hebben behaald. Er mogen geen onvoldoendes op de eindlijst voorkomen.
  De docentenvergadering geeft uiteindelijk een bindend advies waarbij zij in haar afweging elementen als: zelfstandigheid, werkhouding, werkplanning en doorzettingsvermogen mee laat wegen.