Overgangsnormen

A. Definities

 1. De docentenvergadering bestaat uit docenten, die les geven aan een bepaalde klas of clustergroep, plus de teamleider die de vergadering voorzit. Door de docentenvergadering wordt aan het einde van de leerjaar bepaald welke leerlingen tot een hoger leerjaar worden toegelaten.
 2. Tekortpunt(en):
  • het cijfer 5 is één tekortpunt
  • het cijfer 4 of lager is twee tekortpunten.
 3. Gerichte bevordering: de docentenvergadering kan besluiten een leerling gericht te bevorderen naar een leerjaar in een lagere leerweg, bijvoorbeeld van 2-TL naar 3-KBL.
 4. Examenpakket: zijn de vakken die in klas 4 gekozen worden en waar centraal schriftelijk examen voor wordt gedaan.
 5. Doubleren: is blijven zitten
 6. Afstromen: gerichte bevordering naar een lagere leerweg (TL->KBL->BBL)
 7. Afwijzen:
  • Een leerling in de gelegenheid stellen het hetzelfde leerjaar over te doen in dezelfde leerweg;
  • Gericht verwijzen naar een leerjaar van de lagere leerweg;
  • Een leerling uit de basisberoepsgerichte leerweg verwijzen naar een leerwerktraject. Als de leerling dit traject gaat volgen zijn het vak Nederlands, rekenen en het beroepsgerichte vak vereist. Beiden moeten met een voldoende worden afgesloten.

B. Bevordering Algemeen

 1. Bij de bevordering wordt uitgegaan van de resultaten die behaald worden bij alle vakken.
 2. Naast resultaten worden o.a. werkhouding, zelfstandigheid, samenwerking en planning meegenomen in de afweging van de docentenvergadering.
 3. Het besluit van de docentenvergadering is bindend.
 4. Wanneer een leerling voor de tweede maal in zijn schoolperiode het advies krijgt om onderwijs in een leerweg te gaan volgen is dit advies bindend.
 5. Een leerling, die tweemaal in hetzelfde leerjaar onderwijs heeft gevolgd en het jaar daarop in een hogere klas niet bevorderd kan worden, mag verder geen onderwijs volgen op deze schoollocatie.
 6. In bijzondere gevallen, dat ter beoordeling van de teamleider en de afdelingsdirecteur, kan de docentenvergadering van de overgangsnormen afwijken.
 7. Voor leerjaren 1 en 2 geldt, dat bij alle vakken het cijfer voor het eindrapport zo berekend wordt, dat het gemiddelde van de cijfers in de eerste rapportperiode eenmaal telt, het gemiddelde van de cijfers in de tweede periode tweemaal en het gemiddelde van de derde periode ook tweemaal. Daarbij gaat het om een gewogen gemiddelde in één decimaal nauwkeurig (1 x rapport 1 + 2 x rapport 2 + 2 x rapport 3) : 5 = overgangscijfer. Op het eindrapport worden de cijfers gegeven in gehele getallen.
 8. Voor leerjaren 3 en 4 is de berekening van het eindcijfer van de schoolexamens te vinden in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

Overgangsnormen

 1. Leerjaar 1 naar leerjaar 2 en leerjaar 2 naar leerjaar 3 (BBL, KBL en TL)
  1. Bevorderd - met maximaal 2 tekortpunten
  2. Bespreekgeval - met 3 tot en met 5 tekortpunten
  3. Afwijzen - 6 of meer tekortpunten

 2. Leerjaar 3 naar leerjaar 4 (BBL, KBL en TL)
  1. Bevorderd - maximaal 2 tekortpunten (vgem), waarvan 1 in toekomstig examenpakket (SE)
  2. Bespreekgeval - 2 tot en met 4 tekortpunten (vgem) of  2 tekortpunten in toekomstig examenpakket (SE)                         
  3. Afwijzen - 5 of meer tekorten (vgem) 3 of meer tekortpunten in toekomstig examenpakket (SE)

 3. Leerjaar 4GTLplus naar leerjaar 4 HAVO. Havo bepaalt aan de hand van de cijferlijst of een leerling wel/ niet wordt toegelaten.

Opmerkingen:

 1. Als overgangscijfers gaan we uit van het voortschrijdende gemiddelde (vgem) waarin de PTA-cijfers zijn verwerkt.
 2. LO, KV en GD moeten met een voldoende zijn afgesloten.
 1.