Privacyverklaring

Als school hebben wij te maken met veel persoonsgegevens. Aan de bescherming daarvan hechten wij grote waarde. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom wij dat doen, hoe wij zorgen voor een goede beveiliging en welke rechten kunnen worden ingeroepen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken diverse soorten persoonsgegevens van leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers en andere personen. Een deel van die persoonsgegevens ontvangen wij rechtstreeks van deze betrokkenen. Bijvoorbeeld de NAW-gegevens bij de inschrijving van leerlingen en bij de indiensttreding van medewerkers. Er zijn ook persoonsgegevens die wij zelf verzamelen, zoals aanwezigheids- en voortgangsgegevens van leerlingen en gegevens over het functioneren van medewerkers.

Het merendeel van de persoonsgegevens verwerken wij om onze (wettelijke) taken en verplichtingen als onderwijsinstelling na te kunnen komen en om het onderwijs te organiseren. Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens die niet direct noodzakelijk zijn voor het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan foto’s en video’s van schoolactiviteiten of PR-materiaal voor op de schoolwebsite. Daarvoor vragen wij vooraf toestemming om die te mogen verwerken. Meer hierover hebben wij vastgelegd in het reglement Toestemming gebruik beeldmateriaal.

Verder maken wij met camera’s in en om de school opnamen als preventieve maatregel (op basis van een gerechtvaardigd belang) om de veiligheid te bevorderen en om maatregelen te kunnen nemen na ongewenst gedrag, schade en/of diefstal. Meer hierover hebben wij vastgelegd in het protocol Cameratoezicht Groevenbeek.

Uitgebreidere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en welke persoonsgegevens wij met welk doel verwerken, hebben wij vastgelegd in ons IBP-beleid en in ons register van verwerkingen. Vragen hierover kun je sturen naar [email protected].

Delen van persoonsgegevens met derden

Bij het verwerken van persoonsgegevens zetten wij ook derde partijen in. Denk hierbij aan de leveranciers van een (leerling)administratiesysteem en een lesroosterprogramma. De verwerking van persoonsgegevens in deze systemen gebeurt altijd in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Groevenbeek. Met de leveranciers sluiten wij verwerkersovereenkomsten waarin is vastgelegd welke gegevens met welk doel verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden. Wij zullen de gegevens van onze leerlingen nooit delen met derde partijen voor andere doeleinden, tenzij op basis van toestemming van de ouders/verzorgers of op basis van een wettelijke verplichting.

Onze medewerkers hebben alleen toegang tot persoonsgegevens van leerlingen voor zover dat noodzakelijk is om hun werk te kunnen doen. Daarnaast bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk (met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen).

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, om eerder gegeven toestemming in te trekken en het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In voorkomende gevallen kan aan Groevenbeek gevraagd worden om de verwerking van persoonsgegevens te beperken, op te vragen en/of aan een derde partij (zoals een andere school) over te dragen.

Voor gebruikmaking van (een van) deze rechten, kun je een mail sturen naar [email protected]. Bij een verzoek toetsen wij aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren. Ter identificatie kunnen wij eventueel om legitimatie vragen.

Cookies

Groevenbeek gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Groevenbeek gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Contact

Groevenbeek heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Bij deze persoon kan je terecht met vragen, opmerkingen en klachten over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Je kan onze functionaris gegevensbescherming bereiken via [email protected] of telefonisch op 0341-274950.

Mocht je er samen met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kan je een klacht indienen bij de landelijke toezichthouder (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Op onze website staat de actuele versie.

Het huidige privacybeleid is bijgewerkt op dinsdag 11 april 2024.

Groevenbeek

Postbus 210, 3850 AE Ermelo
Telefoon: (0341) 27 49 50
E-mail: info@groevenbeek.nl

Locatie Ermelo

Paul Krugerweg 44
3851 ZJ Ermelo

Locatie Putten

Korenlaan 1
3881 DA Putten

Leren doenwe samen!