Overgangsregeling

 

DEFINITIES

 1. De docentenvergadering bestaat uit docenten, die les geven aan een bepaalde klas of clustergroep, plus de teamleider die de vergadering voorzit. Door de docentevergadering wordt aan het einde van de cursus bepaald welke leerlingen tot een hoger leerjaar worden toegelaten.
  2. Tekortpunt(en): het cijfer 5 is één tekortpunt het cijfer 4 of lager is twee tekortpunten.
  3. Compensatiepunt: elk vak waarvoor op het eindrapport het cijfer 7 of hoger is behaald levert één compensatiepunt.
  4. Gerichte bevordering: de docentenvergadering kan besluiten een leerling gericht te bevorderen naar een hoger leerjaar in een andere leerweg, bijvoorbeeld van 2-tl naar 3-kbl.

  BEVORDERING - ALGEMEEN
 2. Bij de bevordering wordt uitgegaan van de resultaten die behaald worden bij alle vakken.
  2. Naast resultaten worden o.a. werkhouding, zelfstandigheid, samenwerking en planning in de bespreking betrokken.
  3. Wanneer een leerling niet bevorderd kan worden naar een volgend leerjaar van de opleiding die hij volgt en de docentenvergadering hem voor de tweede maal in zijn schoolloopbaan het advies geeft een andere opleiding te gaan volgen, is dit advies bindend.
  4. Een leerling, die tweemaal in hetzelfde leerjaar onderwijs heeft gevolgd en het jaar daarop in een hogere klas niet bevorderd kan worden, mag verder geen onderwijs volgen in dezelfde afdeling.
  5. In bijzondere gevallen, dat ter beoordeling van de teamleider en de afdelingsdirecteur, kan de docentenvergadering van de overgangsnormen afwijken.
  6. Voor leerjaren 1 en 2 geldt, dat bij alle vakken het cijfer voor het eindrapport zo berekend wordt, dat het gemiddelde van de cijfers in de eerste rapportperiode eenmaal telt, het gemiddelde van de cijfers in de tweede periode tweemaal en het gemiddelde van de derde periode ook tweemaal. Daarbij gaat het om een gewogen gemiddelde in één decimaal nauwkeurig (1 x rapport 1 + 2 x rapport 2 + 2 x rapport 3) : 5 = overgangscijfer. Op het eindrapport worden de cijfers gegeven in gehele getallen.
  7. Voor leerjaren 3 en 4 is de berekening van het eindcijfer van de schoolexamens te vinden in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).
  8. Het vak rekenen telt (afhankelijk van de sector) mee in de slaag-zakregeling maar telt niet mee in de overgangsnormering.

  BEVORDERING - PER LEERJAAR

 

 1. Van bbl/kbl 1 naar bb/kbl 2
  Bevorderen: - maximaal 2 tekortpunten.
  Discussie: De docentenvergadering kan zowel tot bevordering naar leerjaar 2 binnen dezelfde leerweg als gerichte bevordering naar leerjaar 2 van de naastgelegen lagere leerweg besluiten bij:
  - 3 of meer tekortpunten.
  Gerichte bevordering:
  De leerling komt in bespreking voor gerichte bevordering naar leerjaar 2 in de naastgelegen hogere leerweg als de leerling geen tekortpunten heeft en een cijfergemiddelde van 8 of hoger.
   
 2. Van tl 1 naar tl 2
  Bij de overgang van brugklas tl 1 naar tl 2 maken we onderscheid tussen twee groepen vakken:
  groep I – gd, ne, en, du, gs, wi, m&g
  groep II – tk, kv, lo
  Bevorderen:
  - maximaal 1 tekortpunt in groep I met minimaal 1 compensatiepunt in groep I
  - maximaal 2 tekortpunten in groep I met minimaal 2 compensatiepunten in groep 1
  - maximaal 1 tekortpunt in groep 2
  Afwijzen:
  - meer dan 2 tekortpunten in groep I
  Discussie:
  De docentenvergadering kan zowel tot bevordering naar als afwijzing voor tl 2 besluiten bij
  - 1 tekortpunt in groep I en onvoldoende compensatiepunten in groep I
  - of bij 2 tekortpunten in groep 1 en onvoldoende compensatiepunten in groep I
  - of bij meer dan 1 tekortpunt in groep II
  Gerichte bevordering:
  De leerling komt in bespreking voor gerichte bevordering naar havo 6-2 als de leerling geen tekortpunten heeft en een cijfergemiddelde van 8 of hoger in groep 1.
   

Van Next 1 naar Next 2:

Bij de overgang van Next 1 naar Next 2 maken we onderscheid tussen twee zaken:

 1. Niveau: KB, Tl, VH
 2. Vaardigheden: De leerling ontwikkelt vaardigheden om zelfstandig tot een onderzoek te komen om de kerndoelen te leren.

Bevorderen: Leerlingen met het niveau KB, TL en VH gaan over wanneer de leerling de juiste vaardigheden heeft ontwikkeld om zelfstandig tot een onderzoek te komen. Bij de kernvakken Ne, En en Wi werken de leerlingen op eigen niveau. Tijdens de voortgangsgesprekken bepalen we welke route de leerling naar klas 1 vervolgt.

 

Van Next 2 naar Next 3:

Bij de overgang van Next 2 naar Next 3 maken we onderscheid tussen twee zaken:

 1. Niveau: K, Tl, H6
 2. Vaardigheden: De leerling ontwikkeld vaardigheden om zelfstandig tot een onderzoek te komen om de kerndoelen te leren.

Bevorderen:

-Het behaalde niveau voor de kernvakken voldoende is.

-De kerndoelen zijn behaald door middel van onderzoeken en zijn op het niveau dat bij de leerling past.

-De leerling heeft de juiste vaardigheden ontwikkeld om zelfstandig tot een onderzoek waarin de kerndoelen verwerkt zijn.

Bovenstaande is leidend om tot een advies te komen. De voortgangsgesprekken zijn bepalend voor dit advies. Het advies kan bestaan KBL3, Tl3 en H63 worden.

 

 1. Van vh 1 naar havo 2
  We rekenen als tekortpunt ieder punt minder dan het cijfer 7. Wij houden hier vast aan de Havo cijfers.
  We maken onderscheid tussen twee groepen:
  groep I – gd, ne, en, fa, gs, ak, wi, bi
  groep II – tk, kv, lo
  Bevorderen:
  - maximaal 1 tekortpunt in groep I
  - maximaal 1 tekortpunt in groep II
  Afwijzen:
  -meer dan 2 tekortpunten in groep I
  Discussie:
  De docentenvergadering kan zowel tot bevordering naar als tot afwijzing voor havo 2 besluiten bij
  - 2 tekortpunten in groep I
  - of bij 2 tekortpunten in groep II

 2. Van vh 1 naar h6 -2

Wij houden hier vast aan de VMBO cijfers.
Bij de overgang van vh 1 naar havo 6 -2 maken we onderscheid tussen twee groepen vakken:
groep I – gd, ne, en, fa, gs, ak, wi, bi
groep II – tk, kv, lo
Bevorderen:
- maximaal 2 tekortpunten in groep I met voor elk tekortpunt minimaal 1 compensatiepunten in groep I
- maximaal 1 tekortpunt in groep II
Afwijzen:
- 3 of meer tekortpunten in groep I en onvoldoende compensatiepunten
Discussie:
De docentenvergadering kan zowel tot bevordering naar als tot afwijzing voor havo 6 -2 besluiten bij
- 2 tekortpunten in groep I en onvoldoende compensatiepunten (<2) in groep I
- 3 tekortpunten in groep I en 3 compensatiepunten.
- meer dan 1 tekortpunt in groep II
 

 1. Van kbl 2 naar kbl 3
  Bevorderen:
  - maximaal 2 tekortpunten
  Discussie:
  De docentenvergadering kan zowel tot bevordering naar als tot afwijzing voor kbl 3 besluiten bij:
  - bij 3 of meer tekorten
  Gerichte bevordering:
  Na afwijzing voor kbl 3 kan de docentenvergadering een leerling gericht bevorderen naar bbl 3. De leerling komt in bespreking voor bevordering naar 3 tl als de leerling geen tekortpunten heeft en een cijfergemiddelde van 8 of hoger voor de doorstroom relevante vakken.

 2. Van bbl 2 naar bbl 3
  Bevorderen:
  - maximaal 2 tekortpunten
  Discussie:
  De docentenvergadering kan zowel tot bevordering naar als tot afwijzing voor bbl 3 besluiten bij:
  - 3 of meer tekorten
  Gerichte bevordering:
  De leerling komt in bespreking voor bevordering naar kbl 3 als de leerling geen tekortpunten heeft en een cijfergemiddelde van 8 of hoger voor de doorstroom relevante vakken.

 3. Van tl 2 naar tl 3
  Bij de overgang van tl 2 naar tl 3 maken we onderscheid tussen twee groepen vakken:
  groep I – gd, ne, en, du, gs, ak, ec, wi, nask, m&g
  groep II –kv, lo
  Bevorderen:
  - maximaal 1 tekortpunt in groep I met minimaal 1 compensatiepunt in groep I
  - maximaal 2 tekortpunten in groep I en minimaal 2 compensatiepunten in groep I
  - maximaal 1 tekortpunt in groep II
  Afwijzen:
  - meer dan 3 tekortpunten in groep I
  Discussie:
  De docentenvergadering kan zowel tot bevordering naar als tot afwijzing voor tl 3 besluiten bij:
  - 2 tekortpunten in groep I en minder dan 2 compensatiepunten in groep I
  - 3 tekortpunten in groep I en 3 compensatiepunten in groep I
  - 2 tekortpunten in groep II
  Gerichte bevordering:
  De leerling komt in bespreking voor gerichte bevordering naar havo 6-3 als de leerling geen tekortpunten heeft en een cijfergemiddelde van 8 of hoger in groep 1.

 4. Van h6 - 2 naar h6 – 3
  Bij de overgang van havo 6 - 2 naar havo 6 - 3 maken we onderscheid tussen twee groepen vakken:
  groep I – gd, ne, en, du, gs, ak, ec, wi, nask, bi
  groep II –kv, lo
  Bevorderen:
  - maximaal 1 tekortpunt in groep I met minimaal 1 compensatiepunt in groep I
  - maximaal 2 tekortpunten in groep I met minimaal 2 compensatiepunten in groep I (maximaal 1 tekortpunten mag voor de kernvakken Nederlands, Engels of wiskunde zijn)
  - maximaal 1 tekortpunt in groep II
  Afwijzen:
  - meer dan 2 tekortpunten in groep I ongeacht compensatiepunten
  - meer dan 3 tekortpunten in groep I en II samen en onvoldoende compensatiepunten
  - 2 tekortpunten in de kernvakken, ongeacht compensatiepunten
  Discussie:
  De docentenvergadering kan zowel tot bevordering naar als tot afwijzing voor h63 besluiten bij:
  - 2 tekortpunten in groep I en minder dan 2 compensatiepunten in groep I
  - 2 tekortpunten en geen compensatiepunten

 5. Van leerjaar 3 BBL/KBL naar leerjaar 4 BBL/KBL
  Bevorderen:
  Om bevorderd te kunnen worden moet aan de volgende drie eisen worden voldaan:
  - alle in het PTA genoemde onderdelen van de voorbije schoolexamenperiode(s) moeten met een voldoende zijn afgerond
  - in het toekomstig examenpakket waarvoor centraal schriftelijk examen wordt gedaan mag maximaal 1 tekortpunt staan, die gecompenseerd moet zijn door een 7 voor één van de andere vakken uit het examenpakket waarvoor centraal schriftelijk examen wordt gedaan (geen maatschappijleer 1)
  - maximaal 1 tekortpunt in de overige vakken
  Discussie:
  De docentenvergadering kan zowel tot bevorderen als tot afwijzen besluiten:
  - bij 2 tekortpunten in de overige vakken
  Gerichte bevordering:
  Na afwijzing kan de docentenvergadering besluiten tot de volgende mogelijkheden:
  - een leerling in de gelegenheid stellen het derde leerjaar over te doen in dezelfde leerweg
  - gericht verwijzen naar leerjaar 3 van de naastgelegen leerweg
  - gericht verwijzen van leerjaar 3kbl naar leerjaar 4 bbl
  - een leerling uit de basisberoepsgerichte leerweg verwijzen naar een leerwerktraject. Als de leerling dit traject gaat volgen zijn een voldoende voor zowel het vak Nederlands als het beroepsgericht vak verplicht.

 6. Van leerjaar 3 tl naar leerjaar 4 tl

  Bevorderen 

  Om bevorderd te kunnen worden moet aan de volgende drie eisen worden voldaan:
  - alle in het PTA genoemde onderdelen van de voorbije schoolexamenperiode(s) moeten zijn afgerond;
  - in het toekomstig eindexamenpakket waarvoor centraal schriftelijk examen wordt gedaan mag maximaal 1 tekortpunt staan, die gecompenseerd moet zijn door een 7 voor één van de andere vakken uit het examenpakket waarvoor centraal schriftelijk examen wordt gedaan, of door maatschappijleer*;
  - maximaal 1 tekortpunt in de overige vakken.

  Discussie

  De docentenvergadering kan zowel tot bevorderen als tot afwijzen besluiten:
  - bij 2 tekortpunten in de overige vakken

  Gerichte bevordering

  Na afwijzing kan de docentenvergadering besluiten tot de volgende mogelijkheden:
  - een leerling in de gelegenheid stellen het derde leerjaar over te doen in dezelfde leerweg
  - gericht verwijzen naar leerjaar 3 van de naastgelegen leerweg

 7. Van leerjaar H6-3 naar leerjaar H6-4

  Bij de overgang van h63 naar h64 maken we onderscheid tussen twee groepen vakken: 
  groep I – de 7 vakken waarin centraal schriftelijk eindexamen wordt afgelegd; 
  groep II –de overige vakken (gd, ma, vc, kv1, lo1, re en de vakken die niet gekozen zijn in lj.4).

   

  Opmerking : De leerling kiest 7 cse-vakken, afgestemd op het profiel dat op de havo gekozen zal worden. Om de overgang naar de havo een goede kans op slagen te geven zou het gemiddelde van de gekozen cse-vakken tenminste een 6.5 moeten zijn. Is dat niet het geval dan zal een gesprek volgen waarin geadviseerd wordt de route tl-mbo te volgen. De consequenties van toch doorgaan in de h6 route worden besproken. 

  Bevorderen:
  Om bevorderd te kunnen worden moet aan de volgende drie eisen worden voldaan: 

  - alle in het PTA genoemde onderdelen van de voorbije schoolexamenperiode(s) moeten zijn afgerond; 
  - in het toekomstig eindexamenpakket waarvoor centraal schriftelijk examen wordt gedaan mag maximaal 1 tekortpunt staan, die gecompenseerd moet zijn door een 7 voor één van de andere vakken uit het examenpakket waarvoor centraal schriftelijk examen wordt gedaan, of door maatschappijleer*; 
  - maximaal 1 tekortpunt in de overige vakken.

  Discussie:
  De docentenvergadering kan zowel tot bevorderen als tot afwijzen besluiten: 
  - bij 2 tekortpunten in de overige vakken

  Gerichte bevordering:
  Na afwijzing kan de docentenvergadering besluiten tot de volgende mogelijkheden: 
  - een leerling in de gelegenheid stellen het derde leerjaar over te doen in dezelfde leerweg 
  - gericht verwijzen naar leerjaar 3 van de naastgelegen leerweg

 8. Van leerjaar H6-4 naar leerjaar Havo 4

   

  De leerling uit H6-4 kan verder gaan studeren in havo-4 als
  - De leerling examen heeft gedaan in 7 vakken van het centraal schriftelijk eindexamen (cse).
  - Bij de keuze van het vakkenpakket (leerjaar h63 naar leerjaar h64) is rekening gehouden met de profielkeuze in het havo-traject. 
  - De leerling geslaagd is

  De docentenvergadering zal bij een laag cijfergemiddelde een advies geven of doorstromen verstandig is. Zij zal in het advies meenemen: zelfstandigheid, werkhouding, werkplanning en doorzettingsvermogen van de leerling. Het is aan de leerling om daarna een besluit te nemen of hij/zij door gaat naar Havo.