Overgangsregeling tvwo/ath/havo

DEFINITIES

 1. De docentenvergadering bestaat uit docenten, die lesgeven aan een bepaalde klas of clustergroep, plus de teamleider die de vergadering voorzit. Door de docentenvergadering wordt aan het einde van de cursus bepaald welke leerlingen tot een hoger leerjaar worden toegelaten.
 2. Tekortpunt(en): het verschil tussen het onvoldoende rapportcijfer en het cijfer 6. Bijvoorbeeld: een 5 betekent één tekortpunt, een 4 betekent twee tekortpunten. Bij de overgang van AH1 naar A2 geldt een andere telling. Zie C2.
 3. Compensatiepunt: elk vak waarvoor op het eindrapport het cijfer 7 of hoger is behaald. In de leerjaren 1 t/m 3 levert een vak ten hoogste één compensatiepunt op. In leerjaar 4 en atheneum 5 levert een 7 één compensatiepunt en geven een 8, 9 of 10 twee compensatiepunten.
 4. Gerichte bevordering: de docentenvergadering kan besluiten een leerling die discussie staat of is afgewezen gericht te bevorderen naar een hoger leerjaar in een andere schoolsoort, bijvoorbeeld van havo 2 naar vmbo 3.
 5. We maken in klas 1 onderscheid tussen twee groepen vakken: I. godsdienst, Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie (tvwo: science) II. muziek, beeldende vorming (tvwo: drama)
 6. Themaklassen en projectlessen in leerjaar 1/2/3 worden beoordeeld met een onvoldoende (O) / voldoende (V) / goed (G). De leerlingen moeten een voldoende (V) of goed (G) staan op het overgangsrapport. 

BEVORDERING - ALGEMEEN

 1. Bij de bevordering wordt uitgegaan van de resultaten die behaald worden bij alle vakken. 
 2. Naast resultaten worden o.a. werkhouding, zelfstandigheid, samenwerking en planning in de bespreking betrokken.
 3. Bij de overgangsvergadering kan een leerling, bij bevordering en afwijzing, het advies krijgen een andere schoolsoort te gaan doen. Wanneer een leerling niet bevorderd kan worden naar een volgend leerjaar van de schoolsoort die hij volgt en de docentenvergadering hem bij de overgangsvergadering voor de tweede maal in zijn schoolloopbaan het advies geeft een andere schoolsoort te gaan doen, is dit advies bindend. Een advies wordt vermeld op het eindrapport en in Magister genoteerd.
 4. In bijzondere gevallen, dit ter beoordeling van de teamleider en de afdelingsdirecteur, kan de docentenvergadering van de bevorderingsnormen afwijken.
 5. Een leerling mag maximaal tweemaal onderwijs volgen in hetzelfde leerjaar. Bv.: een leerling die na vmbo 4 naar havo 4 gaat, volgt tweemaal onderwijs in leerjaar 4 en mag dus niet doubleren in havo 4.
 6. Een leerling die voor de tweede maal atheneum 4 of tvwo 4 doet, mag niet in de loop van dat tweede jaar of aan het eind ervan naar havo 4 of 5.
 7. Een leerling, die tweemaal in hetzelfde leerjaar onderwijs heeft gevolgd en het jaar daarop in een hogere klas niet bevorderd kan worden, mag verder geen onderwijs volgen in dezelfde schoolsoort.
 8. Het cijfer voor het eindrapport van leerjaar 1 t/m 4 en atheneum 5 is het gewogen gemiddelde van alle gedurende het schooljaar behaalde cijfers, dat wordt afgerond op een geheel getal.
 9. De cijfers voor rekenen en voor het vak Global Perspectivesin tvwo4&5 tellen niet mee als tekort- of compensatiepunt. 
 10. De vakken CKV, godsdienst, maatschappijleer en het profielwerkstuk worden als combinatiecijfer meegenomen bij de overgang (afgerond gemiddelde van de afgeronde cijfers). Voor het combinatiecijfer mogen de cijfers van de onderdelen niet lager zijn dan het cijfer 4.
 11. Voor het tweetalig vwo gelden aanvullende bevorderingsregels boven die van het atheneum. De docentenvergadering kan zowel tot bevordering naar, als tot afwijzing voor het volgende leerjaar van het tvwo besluiten a. wanneer de leerling in het schooljaar totaal op alle rapporten vijf maal of meer de vermelding U (Unsatisfactory) heeft gekregen voor "Useof English”; b. of wanneer de leerling één of meerdere programmaonderdelen van het tvwo niet of niet naar behoren heeft afgerond.
 12. Voor klas 4 t/m 6 is de berekening van het eindcijfer van de schoolexamens te vinden in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Het PTA is te raadplegen op de website van de school.

BEVORDERING - PER LEERJAAR

Van tvwo1 naar tvwo 2 Bij de overgang van tvwo 1 naar tvwo 2 rekenen we als tekortpunt: ieder punt minder dan het cijfer 6.
Bevorderen
 • Maximaal 2 tekortpunten in groep I;
 • Maximaal 1 tekortpunt in groep II;
 • Alle niet-lesgebonden programmaonderdelen van het tvwo zijn voldoende afgerond. 
Afwijzen
 • Meer dan 3 tekortpunten in groep I 
Discussie
 • 3 tekortpunten in groep I;
 • of bij meer dan 1 tekortpunt in groep II.
 • de docentenvergadering kan de leerling gericht bevorderen naar havo 2 of atheneum 2 (i.p.v. tvwo 2). 

 

Van brugklas a/h naar atheneum 2

Bij de overgang van brugklas a/h naar atheneum 2 rekenen we als tekortpunt: iedere punt minder dan het cijfer 7. 
Bevorderen
 • Maximaal 2 tekortpunten in groep I;
 • Maximaal 1 tekortpunt in groep II;
 • Minimaal voldoende resultaat voor de themaklas Techniek, Cultuur, Sport of Chinees.
Afwijzen
 • Meer dan 3 tekortpunten in groep I.
Discussie

De docentenvergadering kan zowel tot bevordering naar als tot afwijzing voor atheneum 2 besluiten bij:

 • 3 tekortpunten in groep I;
 • of bij meer dan 1 tekortpunt in groep II.

Van brugklas a/h naar havo 2 Bij de overgang van brugklas a/h naar havo 2 rekenen we als tekortpunt: iedere punt minder dan het cijfer 6. 

Bevorderen

 • Maximaal 2 tekortpunten in groep I, gecombineerd met minimaal 2 compensatiepunten in groep I;
 • Maximaal 1 tekortpunt in groep II;
 • Minimaal voldoende resultaat voor de themaklas Techniek, Cultuur, Sport of Chinees.
Afwijzen
 • Meer dan 4 tekortpunten in groep I.
Discussie

De docentenvergadering kan zowel tot bevordering naar als tot afwijzing voor havo 2 besluiten bij:

 • 3 of 4 tekortpunten in groep I;
 • Of bij maximaal 2 tekortpunten in groep I, gecombineerd met minder dan 1 compensatiepunt;
 • Of bij meer dan 1 tekortpunt in groep II;
 • De docentenvergadering kan de leerling gericht bevorderen naar H62 of TL2. 

 

Van tvwo 2 naar tvwo 3;
Van atheneum 2 naar atheneum 3;
Van havo 2 naar havo 3.

 
Bevorderen
 • Geen tekortpunten;
 • 1 x 5 en tenminste één compensatiepunt;
 • 1 x 4 en tenminste twee compensatiepunten;
 • 2 x 5 en tenminste drie compensatiepunten.
Afwijzen
 • Meer dan 4 tekortpunten.
Discussie

De docentenvergadering kan zowel tot bevordering naar als tot afwijzing voor tvwo 3, atheneum 3 of havo 3 besluiten bij:

 • Onvoldoende compensatiepunten;
 • Of bij 3 of 4 tekortpunten 

 

Van tvwo 3 naar tvwo 4;
Van atheneum 3 naar atheneum 4;
Van havo 3 naar havo 4.

 
Bevorderen

Om bevorderd te kunnen worden moet aan de volgende twee eisen worden voldaan: 

 • Het aantal tekortpunten voor de vakken Nederlands, Engels (tvwo: English) en wiskunde (tvwo: Maths) samen is maximaal 1;
 • Er wordt voldaan aan één van de volgende mogelijkheden:
  • Geen tekortpunten;
  • 1 x 5 en tenminste één compensatiepunt;
  • 1 x 4 en tenminste twee compensatiepunten;
  • 2 x 5 en tenminste drie compensatiepunten.

Afwijzen

 • Bij meer dan 4 tekortpunten;
 • Bij 3 of meer tekortpunten voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde samen.
Discussie

De docentenvergadering kan zowel tot bevordering als tot afwijzing besluiten bij:

 • Onvoldoende compensatiepunten;
 • Of bij 3 of 4 tekortpunten;
 • Het aantal tekortpunten voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde samen is 2.

 

Van tvwo 4 naar tvwo 5;
V
an atheneum 4 naar atheneum 5;
Van havo 4 naar havo 5;
Van tvwo 5 naar tvwo 6;
Van atheneum 5 naar atheneum 6.

 
Bevorderen
 • De vakken LO en maatschappelijke stage zijn tenminste 'voldoende';
 • Het aantal tekortpunten voor de drie vakken Nederlands, Engels en wiskunde samen is maximaal 1;
 • Er wordt voldaan aan één van de volgende mogelijkheden:
  • Geen tekortpunten;
  • 1 x 5;
  • 1 x 4 en tenminste 2 compensatiepunten;
  • 2 x 5 en tenminste 2 compensatiepunten;
  • 1 x 4 en 1 x 5 en tenminste 3 compensatiepunten. 
Afwijzen
 • Bij 3 of meer tekortpunten voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde samen, ongeacht het aantal compensatiepunten;
 • Bij 3 tekortpunten en minder dan 2 compensatiepunten;
 • Bij een cijfer 3 en minder dan 3 compensatiepunten;
 • Bij 4 tekortpunten en minder dan 4 compensatiepunten;  
 • Bij meer dan 4 tekortpunten;
 • Bij meer dan 3 onvoldoendes; 
 • Bij een cijfer 3 of lager voor de vakken maatschappijleer, godsdienst, CKV.
Discussie

De docentenvergadering kan zowel tot bevordering als tot afwijzing besluiten: 

 • Het aantal tekortpunten voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde samen is twee
 • Er wordt voldaan aan één van de volgende mogelijkheden:
  • 2 tekortpunten en minder dan 2 compensatiepunten;
  • 1 x 4 en 1 x 5 en 2 compensatiepunten;
  • 3 x 5 en tenminste 2 compensatiepunten; 
  • 1 x 3 en tenminste 3 compensatiepunten;
  • 2 x 4 en tenminste 4 compensatiepunten;
  • 1 x 4 en 2 x 5 en tenminste 4 compensatiepunten.

 

Doorstroming van havo 5 naar atheneum 5  Leerlingen die van havo 5 naar atheneum 5 gaan, moeten een inhaalprogramma volgen, waarvan de inhoud afhankelijk is van het vakkenpakket op de havo. Voor elke leerling wordt apart bekeken welke onderdelen van vakken uit atheneum 4 alsnog gedaan moeten worden. 

EXAMENREGLEMENT 

Alle regelingen met betrekking tot het eindexamen die voor de leerlingen van belang zijn, zijn te vinden in het Programma van Toetsing en Afsluiting dat de leerlingen in klas 4 en hoger aan het begin van de cursus ontvangen. Het PTA is te raadplegen op de website van de school