Overgangsregeling

 

Overgangsregeling afdeling tvwo/ath/havo

A. DEFINITIES
1. De docentenvergadering bestaat uit docenten, die les geven aan een bepaalde klas of clustergroep, plus de teamleider die de vergadering voorzit. Door de docentenvergadering wordt aan het einde van de cursus bepaald welke leerlingen tot een hoger leerjaar worden toegelaten.

2. Tekortpunt(en): het verschil tussen het onvoldoende rapportcijfer en het cijfer 6. Bijvoorbeeld: een 5 betekent één tekortpunt, een 4 twee tekortpunten. Bij de overgang van AH1 naar A2 geldt een andere telling. Zie C2.

3. Compensatiepunt: elk vak waarvoor op het eindrapport het cijfer 7 of hoger is behaald. In de leerjaren 1 t/m 3 levert een vak ten hoogste één compensatiepunt op. In leerjaar 4 en atheneum 5 levert een 7 één compensatiepunt en geven een 8, 9 of 10 twee compensatiepunten.

4. Gerichte bevordering: de docentenvergadering kan besluiten een leerling die discussie staat of is afgewezen gericht te bevorderen naar een hoger leerjaar in een andere schoolsoort, bijvoorbeeld van havo 2 naar vmbo 3.

5. We maken in klas 1 onderscheid tussen twee groepen vakken: I. godsdienst, Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie (tvwo: science) II. muziek, beeldende vorming en lichamelijke oefening (tvwo: drama)

6. Themaklassen en projectlessen in leerjaar 1/2/3 worden beoordeeld met een onvoldoende (O) / voldoende (V) / goed (G). De leerlingen moeten een voldoende (V) of goed (G) staan op het overgangsrapport.

 


B. BEVORDERING - ALGEMEEN
1. Bij de bevordering wordt uitgegaan van de resultaten die behaald worden bij alle vakken.

2. Naast resultaten worden o.a. werkhouding, zelfstandigheid, samenwerking en planning in de bespreking betrokken.

3. Bij de overgangsvergadering kan een leerling, bij bevordering en afwijzing, het advies krijgen een andere schoolsoort te gaan doen. Wanneer een leerling niet bevorderd kan worden naar een volgend leerjaar van de schoolsoort die hij volgt en de docentenvergadering hem bij de overgangsvergadering voor de tweede maal in zijn schoolloopbaan het advies geeft een andere schoolsoort te gaan doen, is dit advies bindend. Een advies wordt vermeld op het eindrapport en in Magister genoteerd.

4. In bijzondere gevallen, dit ter beoordeling van de teamleider en de afdelingsdirecteur, kan de docentenvergadering van de bevorderingsnormen afwijken.

5. Een leerling mag maximaal tweemaal onderwijs volgen in hetzelfde leerjaar. Bv.: een leerling die na vmbo 4 naar havo 4 gaat, volgt tweemaal onderwijs in leerjaar 4 en mag dus niet doubleren in havo-4.

6. Een leerling die voor de tweede maal atheneum 4 of tvwo 4 doet, mag niet in de loop van dat tweede jaar
of aan het eind ervan naar havo 4 of 5.

7. Een leerling, die tweemaal in het zelfde leerjaar onderwijs heeft gevolgd en het jaar daarop in een hogere klas niet bevorderd kan worden, mag verder geen onderwijs volgen in dezelfde schoolsoort.

8. Het cijfer voor het eindrapport van leerjaar 1 t/m 4 en atheneum 5 is het gewogen gemiddelde van alle gedurende het schooljaar behaalde cijfers, dat wordt afgerond op een geheel getal.

9. De cijfers voor rekenen en voor het vak Global Perspectives in tvwo 4&5 tellen niet mee als tekort- of compensatiepunt.

10. De vakken CKV, godsdienst, maatschappijleer en het profielwerkstuk worden als combinatiecijfer meegenomen bij de overgang (afgerond gemiddelde van de afgeronde cijfers). Voor het combinatiecijfer mogen de cijfers van de onderdelen niet lager zijn dan het cijfer 4.

11. Voor het tweetalig vwo gelden aanvullende bevorderingsregels boven die van het atheneum. De docentenvergadering kan zowel tot bevordering naar, als tot afwijzing voor het volgende leerjaar van het tvwo besluiten a. wanneer de leerling in het schooljaar totaal op alle rapporten vijf maal of meer de vermelding U (Unsatisfactory) heeft gekregen voor "Use of English”; b. of wanneer de leerling één of meerdere programmaonderdelen van het tvwo niet of niet naar behoren heeft afgerond.

12. Voor klas 4 t/m 6 is de berekening van het eindcijfer van de schoolexamens te vinden in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Het PTA is te raadplegen op de website van de school.

 


C. BEVORDERING - PER LEERJAAR

1. Van tvwo1 naar tvwo 2
Bij de overgang van tvwo 1 naar tvwo 2 rekenen we als tekortpunt: ieder punt minder dan het cijfer 6. Bevorderen:

- maximaal 2 tekortpunten in groep I

- maximaal 1 tekortpunt in groep II

- Alle niet-lesgebonden programmaonderdelen van het tvwo zijn voldoende afgerond.

Afwijzen: meer dan 3 tekortpunten in groep I

Discussie: de docentenvergadering kan zowel tot bevordering naar als tot afwijzing voor tvwo 2 besluiten bij

- 3 tekortpunten in groep I

- of bij meer dan 1 tekortpunt in groep II

- De docentenvergadering kan de leerling gericht bevorderen naar havo 2 atheneum 2 (i.p.v. tvwo 2).

 

2. Van brugklas a/h naar atheneum 2

Bij de overgang van brugklas a/h naar atheneum 2 rekenen we als tekortpunt: iedere punt minder dan het cijfer 7.

Bevorderen:

- maximaal 2 tekortpunten in groep I

- maximaal 1 tekortpunt in groep II
- minimaal voldoende resultaat voor het themavak Techniek, Cultuur en Sport (o,v,g) beoordeelt

Afwijzen: meer dan 3 tekortpunten in groep I

Discussie: de docentenvergadering kan zowel tot bevordering naar als tot afwijzing voor atheneum 2 besluiten bij

- 3 tekortpunten in groep I

- of bij meer dan 1 tekortpunt in groep II


3. Van brugklas a/h naar havo 2

Bij de overgang van brugklas a/h naar havo 2 rekenen we als tekortpunt: iedere punt minder dan het cijfer 6.

Bevorderen:

- maximaal 2 tekortpunten in groep I, gecombineerd met minimaal 2 compensatiepunten in groep I

- maximaal 1 tekortpunt in groep II

- minimaal voldoende resultaat voor het themavak Techniek, Cultuur en Sport (o,v,g) beoordeelt

Afwijzen: meer dan 4 tekortpunten in groep I

Discussie: de docentenvergadering kan zowel tot bevordering naar als tot afwijzing voor havo 2 besluiten bij

- 3 of 4 tekortpunten in groep I

- of bij maximaal 2 tekortpunten in groep I, gecombineerd met minder dan 2 compensatiepunten

- of bij meer dan 1 tekortpunt in groep II

- De docentenvergadering kan de leerling gericht bevorderen naar H62 of tl2.

 


4. Van tvwo 2 naar tvwo 3, van atheneum 2 naar atheneum 3 en van havo 2 naar havo 3

Bevorderen: bij één van de volgende mogelijkheden:

- geen tekortpunten - 1 x 5 en tenminste twee compensatiepunten

- 1 x 4 en tenminste drie compensatiepunten

- 2 x 5 en tenminste vier compensatiepunten

Afwijzen: bij meer dan 4 tekortpunten

Discussie: de docentenvergadering kan zowel tot bevordering naar als tot afwijzing voor tvwo 3, atheneum 3 of havo 3 besluiten bij

- onvoldoende compensatiepunten

- of bij 3 of 4 tekortpunten

 

5. Van tvwo 3 naar tvwo 4, van atheneum 3 naar atheneum 4, van havo 3 naar havo 4

Bevorderen: om bevorderd te kunnen worden moet aan de volgende twee eisen worden voldaan:

1. het aantal tekortpunten voor de vakken Nederlands, Engels (tvwo: English) en wiskunde (tvwo: Maths) samen is maximaal 1

2. er wordt voldaan aan één van de volgende mogelijkheden

- geen tekortpunten

- 1 x 5 en tenminste twee compensatiepunten

- 1 x 4 en tenminste drie compensatiepunten

- 2 x 5 en tenminste vier compensatiepunten

Afwijzen:

- bij meer dan 4 tekortpunten

- bij 3 of meer tekortpunten voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde samen

Discussie: de docentenvergadering kan zowel tot bevordering als tot afwijzing besluiten bij

- onvoldoende compensatiepunten - of bij 3 of 4 tekortpunten

- het aantal tekortpunten voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde samen is twee

 


6. Van tvwo 4 naar tvwo 5, van atheneum 4 naar atheneum 5, van havo 4 naar havo 5, van tvwo 5 naar tvwo 6 en van atheneum 5 naar atheneum 6

Bevorderen: Om bevorderd te kunnen worden moet aan de volgende eisen worden voldaan:

1. de vakken LO enmaatschappelijke stage zijn tenminste 'voldoende'

2. het aantal tekortpunten voor de drie vakken Nederlands, Engels en wiskunde samen is maximaal 1

3. er wordt voldaan aan één van de volgende mogelijkheden:

- geen tekortpunten

- 1 x 5

- 1 x 4 en tenminste 2 compensatiepunten

- 2 x 5 en tenminste 2 compensatiepunten

- 1 x 4 en 1 x 5 en tenminste 3 compensatiepunten.

Afwijzen:

- bij 3 of meer tekortpunten voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde samen, ongeacht het aantal compensatiepunten.

- bij 3 tekortpunten en minder dan 2 compensatiepunten

- bij een cijfer 3 en minder dan 3 compensatiepunten

- bij 4 tekortpunten en minder dan 4 compensatiepunten -

- bij meer dan 4 tekortpunten

- bij meer dan 3 onvoldoendes

- bij een cijfer 3 of lager voor de vakken Maatschappijleer, Godsdienst, CKV

- Discussie: de docentenvergadering kan zowel tot bevordering als tot afwijzing besluiten:

1. het aantal tekortpunten voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde samen is twee

2. er wordt voldaan aan één van de volgende mogelijkheden:

- 2 tekortpunten en minder dan 2 compensatiepunten

- 1 x 4 en 1 x 5 en 2 compensatiepunten

- 3 x 5 en tenminste 2 compensatiepunten

- 1 x 3 en tenminste 3 compensatiepunten

- 2 x 4 en tenminste 4 compensatiepunten

- 1 x 4 en 2 x 5 en tenminste 4 compensatiepunten


7. Doorstroming van havo 5 naar atheneum 5

Leerlingen die door willen stromen van havo 5 naar atheneum 5 moeten gemiddeld een 7,0 behalen voor hun eindcijfers in havo 5. Ook is er een positief advies van de docentenvergadering nodig. Leerlingen die van havo 5 naar atheneum 5 gaan, moeten een inhaalprogramma volgen, waarvan de inhoud afhankelijk is van het vakkenpakket op de havo. Voor elke leerling wordt apart bekeken welke onderdelen van vakken uit atheneum 4 alsnog gedaan moeten worden.


D. HERKANSINGEN
Herkansingen in de bovenbouw
Kandidaten krijgen per schooljaar twee herkansingen (repetitie of schoolexamen). Na toetsweek 2 mogen de kandidaten één toets herkansen uit toetsweek 1 of 2. Na toetsweek 3 mogen de leerlingen één toets herkansen uit toetsweek 3. Toetsen uit de vierde periode kunnen niet herkanst worden. Kandidaten die door een geldige reden (zie art. S.7.) een toets missen, moeten een herkansing gebruiken om de toets alsnog te maken. Leerlingen kunnen per toetsweek maximaal één herkansingsmogelijkheid verliezen. . Dus als een leerling in toetsweek 1 door ziekte twee toetsen mist, kost dit hem/haar één herkansing. Als leerlingen meerdere toetsen missen, worden deze toetsen aansluitend aan de toetsweek ingehaald.
Voor de definitieve becijfering van een toets geldt dat het hoogst behaalde cijfer telt.


E. EXAMENREGLEMENT
Alle regelingen met betrekking tot het eindexamen die voor de leerlingen van belang zijn, zijn te vinden in het Programma van Toetsing en Afsluiting dat de leerlingen in klas 4 en hoger aan het begin van de cursus ontvangen. Het PTA is te raadplegen op de website van de school.