Studiefonds

Op 12 juli 2018 is de Stichting Studiefonds Groevenbeek opgericht. Bij dit studiefonds kan elk schooljaar een aanvraag worden ingediend voor een financiële toelage voor kosten van de schoolopleiding op College Groevenbeek (bijvoorbeeld voor excursiekosten). Toekenning van een aangevraagde toelage vindt plaats op basis van het door het bestuur van het studiefonds vastgestelde reglement. Het reglement is te bekijken via deze link.

Een aanvraag kan per e-mail worden gestuurd naar de secretaris via [email protected]. Vermeld in deze e-mail tenminste de volgende informatie:

  1. Naam van de aanvrager.
  2. Naam, woonplaats en klasnummer van het kind.
  3. Een kopie van de nota van de schoolkosten en eventuele excursies.
  4. Een korte uitleg van de gezinssituatie van het kind en de reden waarom de aanvraag wordt gedaan.
  5. Is voor dezelfde kosten ook bij een andere instantie een tegemoetkoming aangevraagd?

Het bestuur van het studiefonds beoordeelt de aanvragen en kent eventueel de toelagen toe. Het bestuur wordt gevormd door:

Dhr. Ir. W.M. van Herwijnen (voorzitter)
Mw. Mr. K.G. Mulder-Wildeboer (secretaris)
Dhr. A.P.M. Snijders FA (penningmeester)

De bestuurders ontvangen geen beloning.

Studiefonds

Giften

De Stichting Studiefonds Groevenbeek verkrijgt haar vermogen uit donaties. U wordt van harte uitgenodigd een gift te schenken aan het fonds. Maak daartoe uw gift over naar bankrekening NL72 RABO 0333 5391 76 ten name van Stichting Studiefonds Groevenbeek onder vermelding van ‘gift’. Het fonds is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en als zodanig geregistreerd bij de Belastingdienst onder nummer 8590.05.951. Dankzij deze ANBI-status zijn donaties aan het Studiefonds fiscaal aftrekbaar.

Contactgegevens

Stichting Studiefonds Groevenbeek

Statutaire zetel: Ermelo
KvK nummer: 72149906
Email: [email protected]

Reglement, statuten en beleidsplan

Jaarverslagen

Contactgegevens
Groevenbeek

Postbus 210, 3850 AE Ermelo
Telefoon: (0341) 27 49 50
E-mail: info@groevenbeek.nl

Locatie Ermelo

Paul Krugerweg 44
3851 ZJ Ermelo

Locatie Putten

Korenlaan 1
3881 DA Putten

Leren doenwe samen!