TL plus Putten

Op Groevenbeek Putten hebben we de TLplus. Dit is de vervangende naam voor onze theoretische leerweg. TLplus is bedoeld om leerlingen van de theoretische leerweg een verbredend dan wel verdiepend onderwijsprogramma aan te bieden, waarmee we nog beter aansluiten op de talenten van leerlingen én hen goed voorbereiden op het vervolgonderwijs.

Tijdens de lessen TLplus wordt aan vakoverstijgende projecten gewerkt waarbij de leerling wordt uitgedaagd, innoverende ontwikkelingen worden ingezet en de leerling de opgedane kennis aan de praktijk kan toetsen. Zo werken we aan de vereiste 21e eeuwse vaardigheden: vaardigheden die leerlingen nu en in de toekomst nodig hebben. Door zelfstandig werken, samenwerken, onderzoeken en presenteren in combinatie met gevorderd ICT-gebruik, leggen we  een basis die nodig is om goed aan te sluiten op het vervolgonderwijs.

Klik hier voor de informatiefolder

Informatieavond TLplus 

Op woensdagavond 23 november staat een informatieavond TLplus gepland. De avond begint om 19.30 uur. Aanmelden voor de informatieavond kan via deze link.

Open huis

De open avond voor vmbo Putten vindt plaats op maandagavond 23 januari van 18.30 tot 21.00 uur.

Internationalisering

Binnen TLplus is er veel aandacht voor internationalisering. Dit houdt in dat de leerlingen een uitwisselingsprogramma volgen in leerjaar 2. De afronding hiervan bestaat uit een bezoek aan/en ontvangst van leerlingen van een partnerschool uit Duitsland. De voertaal zal hierbij de Engelse taal zijn.

In de bovenbouw kiezen leerlingen een beroepsgericht vak: Zorg & Welzijn of Dienstverlening & Producten. Leerlingen doen, naast examen in de algemene vakken, ook examen in het beroepsgerichte vak. Zij behalen hun diploma en een certifcaat voor het gekozen praktische vak. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om leerlingen een diploma ‘Gemengde Leerweg’ te laten behalen: vijf algemene vakken en het beroepsgerichte vak.

Pre-havo route

Voor de leerlingen die de pre-havoroute volgen, zal binnen TLplus extra aandacht zijn voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Door zogenaamde steropdrachten aan de TLplus-projecten toe te voegen willen we toewerken naar het beheersingsniveau van de verschillende vakken, zoals dit op de havo verwacht wordt.