Overgangsregeling

 

A. DEFINITIES

1. De docentenvergadering bestaat uit docenten, die les geven aan een bepaalde klas of clustergroep, plus de teamleider die de vergadering voorzit. Door de docentenvergadering wordt aan het einde van de cursus bepaald welke leerlingen tot een hoger leerjaar worden toegelaten.
2. Tekortpunt(en): het verschil tussen het onvoldoende rapportcijfer en het cijfer 6. Bijvoorbeeld: een 5 betekent één tekortpunt, een 4 twee tekortpunten. Bij de overgang van AH1 naar A2 geldt een andere telling. Zie C2.
3. Compensatiepunt: elk vak waarvoor op het eindrapport het cijfer 7 of hoger is behaald. In de leerjaren 1 t/m 3 levert een vak ten hoogste één compensatiepunt op. In leerjaar 4 en atheneum 5 levert een 7 één compensatiepunt en geven een 8, 9 of 10 twee compensatiepunten. Uitzondering hierop is het vak godsdienst. Hiervoor levert het cijfer 7 of hoger (dus ook een 8, 9 of 10) één compensatiepunt op. De cijfers voor CKV, rekenen en voor het vak Global Perspectives in tvwo 4&5 tellen niet mee als tekort- of compensatiepunt.
4. Gerichte bevordering: de docentenvergadering kan besluiten een leerling die niet zonder meer bevorderd kan worden gericht te bevorderen naar een hoger leerjaar in een andere schoolsoort, bijvoorbeeld van havo 2 naar vmbo 3.
5. We maken in klas 1 onderscheid tussen twee groepen vakken:
I. godsdienst, Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie (tvwo: science)
II. muziek, beeldende vorming en lichamelijke oefening (tvwo: drama), techniek
 

B. BEVORDERING - ALGEMEEN

1. Bij de bevordering wordt uitgegaan van de resultaten die behaald worden bij alle vakken.
2. Naast resultaten worden o.a. werkhouding, zelfstandigheid, samenwerking en planning in de bespreking betrokken.
3. Bij de overgangsvergadering kan een leerling, bij bevordering en afwijzing, het advies krijgen een andere schoolsoort te gaan doen. Wanneer een leerling niet bevorderd kan worden naar een volgend leerjaar van de schoolsoort die hij volgt en de docentenvergadering hem bij de overgangsvergadering voor de tweede maal in zijn schoolloopbaan het advies geeft een andere schoolsoort te gaan doen, is dit advies bindend. Een advies wordt vermeld op het eindrapport en in Magister genoteerd.
4. In bijzondere gevallen, dit ter beoordeling van de teamleider en de afdelingsdirecteur, kan de docentenvergadering van de bevorderingsnormen afwijken.
5. Een leerling mag maximaal tweemaal onderwijs volgen in hetzelfde leerjaar. Bijvoorbeeld: een leerling die na vmbo 4 naar havo 4 gaat, volgt tweemaal onderwijs in leerjaar 4 en mag dus niet doubleren in havo 4.
6. Een leerling die voor de tweede maal atheneum 4 of tvwo 4 doet, mag niet in de loop van dat tweede jaar of aan het eind ervan naar havo 4 of 5.
7. Een leerling, die tweemaal in het zelfde leerjaar onderwijs heeft gevolgd en het jaar daarop in een hogere klas niet bevorderd kan worden, mag verder geen onderwijs volgen in dezelfde schoolsoort.
8. Het cijfer voor het eindrapport van leerjaar 1 t/m 4 en atheneum 5 is het gewogen gemiddelde van alle gedurende het schooljaar behaalde cijfers, dat wordt afgerond op een geheel getal.
9. Voor rekenen moet tenminste het cijfer 5 worden behaald om te kunnen worden bevorderd. Bij het cijfer 4 of lager komt een leerling in de bespreekmarge.
10. Voor het tweetalig vwo gelden aanvullende bevorderingsregels boven die van het atheneum. De docentenvergadering kan zowel tot bevordering naar, als tot afwijzing voor het volgende leerjaar van het tvwo besluiten
a.wanneer de leerling in het schooljaar totaal op alle rapporten vijf maal of meer de vermelding U (Unsatisfactory) heeft gekregen voor "Use of English”;
b.of wanneer de leerling één of meerdere niet lesgebonden programmaonderdelen van het tvwo niet of niet naar behoren heeft afgerond.
11. Voor klas 4 t/m 6 is de berekening van het eindcijfer van de schoolexamens te vinden in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)
 

C. BEVORDERING - PER LEERJAAR

 
1. Van tvwo1 naar tvwo 2

Bij de overgang van tvwo 1 naar tvwo 2 rekenen we als tekortpunt: ieder punt minder dan het cijfer 6.
Bevorderen:
- maximaal 2 tekortpunten in groep I
- maximaal 1 tekortpunt in groep II
- Alle niet-lesgebonden programmaonderdelen van het tvwo zijn voldoende afgerond.
Afwijzen: meer dan 3 tekortpunten in groep I
Discussie: de docentenvergadering kan zowel tot bevordering naar als tot afwijzing voor tvwo 2 besluiten bij
- 3 tekortpunten in groep I
- of bij meer dan 1 tekortpunt in groep II
- of wanneer de leerling in het schooljaar totaal op alle rapporten vijf maal of meer de vermelding U (Unsatisfactory) heeft gekregen voor "Use of English”.
- of één of meerdere niet-lesgebonden programmaonderdelen van het tvwo zijn niet of niet naar behoren afgerond. De docentenvergadering kan de leerling gericht bevorderen naar atheneum 2 (i.p.v. tvwo 2).
 

2. Van brugklas a/h naar atheneum 2
Bij de overgang van brugklas a/h naar atheneum 2 rekenen we als tekortpunt: iedere punt minder dan het cijfer 7.
Bevorderen:
- maximaal 2 tekortpunten in groep I
- maximaal 1 tekortpunt in groep II
Afwijzen: meer dan 3 tekortpunten in groep I
Discussie: de docentenvergadering kan zowel tot bevordering naar als tot afwijzing voor atheneum 2 besluiten bij
- 3 tekortpunten in groep I
- of bij meer dan 1 tekortpunt in groep II

 

3. Van brugklas a/h naar havo 2
Bij de overgang van brugklas a/h naar havo 2 rekenen we als tekortpunt: iedere punt minder dan het cijfer 6.
Bevorderen:
- maximaal 2 tekortpunten in groep I, gecombineerd met minimaal 2 compensatiepunten in groep I
- maximaal 1 tekortpunt in groep II
Afwijzen: meer dan 4 tekortpunten in groep I
Discussie: de docentenvergadering kan zowel tot bevordering naar als tot afwijzing voor havo 2 besluiten bij
- 3 of 4 tekortpunten in groep I
- of bij maximaal 2 tekortpunten in groep I, gecombineerd met minder dan 2 compensatiepunten
- of bij meer dan 1 tekortpunt in groep II

 

4. Van tvwo 2 naar tvwo 3, van atheneum 2 naar atheneum 3 en van havo 2 naar havo 3
Bevorderen: bij één van de volgende mogelijkheden:
- geen tekortpunten
- 1 x 5 en tenminste twee compensatiepunten
- 1 x 4 en tenminste drie compensatiepunten
- 2 x 5 en tenminste vier compensatiepunten
Afwijzen: bij meer dan 4 tekortpunten
Discussie: de docentenvergadering kan zowel tot bevordering naar als tot afwijzing voor tvwo 3, atheneum 3 of havo 3 besluiten bij
- onvoldoende compensatiepunten
- of bij 3 of 4 tekortpunten
 

5. Van tvwo 3 naar tvwo 4, van atheneum 3 naar atheneum 4, van havo 3 naar havo 4
Bevorderen: om bevorderd te kunnen worden moet aan de volgende twee eisen worden voldaan:
1. het aantal tekortpunten voor de vakken Nederlands, Engels (tvwo: English) en wiskunde (tvwo: maths) samen is maximaal 1
2. er wordt voldaan aan één van de volgende mogelijkheden
- geen tekortpunten
- 1 x 5 en tenminste twee compensatiepunten
- 1 x 4 en tenminste drie compensatiepunten
- 2 x 5 en tenminste vier compensatiepunten
Afwijzen:
- bij meer dan 4 tekortpunten
- bij 3 of meer tekortpunten voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde samen
Discussie: de docentenvergadering kan zowel tot bevordering als tot afwijzing besluiten bij
- onvoldoende compensatiepunten
- of bij 3 of 4 tekortpunten
- het aantal tekortpunten voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde samen is twee
 

6. Van tvwo 4 naar tvwo 5, van atheneum 4 naar atheneum 5, van havo 4 naar havo 5, van tvwo 5 naar tvwo 6 en van atheneum 5 naar atheneum 6
Bevorderen: Om bevorderd te kunnen worden moet aan de volgende eisen worden voldaan:
1.  de vakken CKV, LO, het vak Global Perspectives in het tvwo en Maatschappelijke stage zijn tenminste 'voldoende'
2. het aantal tekortpunten voor de drie vakken Nederlands, Engels en wiskunde samen is maximaal 1
3. er wordt voldaan aan één van de volgende mogelijkheden:
- geen tekortpunten
- 1 x 5
- 1 x 4 en tenminste 2 compensatiepunten
- 2 x 5 en tenminste 2 compensatiepunten
- 1 x 4 en 1 x 5 en tenminste 3 compensatiepunten.
Afwijzen:
- bij 3 of meer tekortpunten voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde samen, ongeacht het aantal compensatiepunten.
- bij 3 tekortpunten en minder dan 2 compensatiepunten
- bij een cijfer 3 en minder dan 3 compensatiepunten
- bij 4 tekortpunten en minder dan 4 compensatiepunten
- bij meer dan 4 tekortpunten
- bij meer dan 3 onvoldoendes
- bij een cijfer 3 of lager voor het vak maatschappijleer
- bij een cijfer 3 of lager voor het vak godsdienst (geldt alleen voor havo 4)
Discussie: de docentenvergadering kan zowel tot bevordering als tot afwijzing besluiten:
1. het aantal tekortpunten voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde samen is twee
2. er wordt voldaan aan één van de volgende mogelijkheden:
- 2 tekortpunten en minder dan 2 compensatiepunten
- 1 x 4 en 1 x 5 en 2 compensatiepunten
- 3 x 5 en tenminste 2 compensatiepunten
- 1 x 3 en tenminste 3 compensatiepunten
- 2 x 4 en tenminste 4 compensatiepunten
- 1 x 4 en 2 x 5 en tenminste 4 compensatiepunten
 

7. Doorstroming van havo 5 naar atheneum 5
Leerlingen die door willen stromen van havo 5 naar atheneum 5 moeten gemiddeld een 7,0 behalen voor hun eindcijfers in havo 5. Ook is er een positief advies van de docentenvergadering nodig. Leerlingen die van havo 5 naar atheneum 5 gaan, moeten een inhaalprogramma volgen, waarvan de inhoud afhankelijk is van het vakkenpakket op de havo. Voor elke leerling wordt apart bekeken welke onderdelen van vakken uit atheneum 4 alsnog gedaan moeten worden.

 

D. TAKEN EN HERKANSINGEN

Taken
stof voor een taak moet duidelijk omschreven zijn op de daarvoor bestemde kaart.
- Na de rapportuitreiking moet een leerling zijn taak ophalen bij de vakdocent. De taak moet worden ingeleverd of overhoord op de eerste maandag na de zomervakantie om 9.00 uur, tenzij op de kaart iets anders staat vermeld.
- Leerlingen die een taak hebben zijn bevorderd. Als aan de taak niet voldoende is gewerkt, moet de leerling hieraan dagelijks van 8.00 tot 16.30u werken. Eventueel kan de leerling de toegang tot de lessen worden ontzegd. Hierover wordt door de betrokken docent en de ontvangende teamleider een beslissing genomen.
 
Herkansingen in de bovenbouw
Na de toetsweek van periode 3 mogen leerlingen uit de drie toetsweken van dat jaar in totaal max. twee toetsen herkansen; het hoogste cijfer telt. Leerlingen die door ziekte een of meer toetsen missen, verliezen per toetsweek één herkansing. Dus als een leerling in toetsweek 1 door ziekte twee toetsen mist, kost dit hem/haar één herkansing. Als leerlingen meerdere toetsen missen, worden deze toetsen aansluitend aan de toetsweek ingehaald.

 

E. EXAMENREGLEMENT

Alle regelingen met betrekking tot het eindexamen die voor de leerlingen van belang zijn, zijn te vinden in het Programma van Toetsing en Afsluiting dat de leerlingen in klas 4 en hoger aan het begin van de cursus ontvangen.