Lotingsprocedure Groevenbeek NEXT

Steeds meer leerlingen kiezen voor NEXT-onderwijs van Christelijk College Groevenbeek. Daar zijn we uiteraard trots op! NEXT is echter nog volop in ontwikkeling. Om de kwaliteit van NEXT (het onderwijs, het team en de ruimte) te waarborgen kiezen we bewust voor het beperken van de instroom. Voor het schooljaar 2023-2024 hebben wij ruimte voor 75 NEXT-leerlingen in drie brugklassen. Wanneer er meer dan 75 aanmeldingen zijn voor NEXT, wordt er geloot volgens de onderstaande lotingsprocedure:

  1. Uiterlijk 10 maart 2023 moeten het onderwijskundig rapport en het aanmeldingsformulier ontvangen zijn. Dit verloopt via de basisschool. Daarna wordt het totaal aantal aanmeldingen voor NEXT geteld en stelt Groevenbeek vast of er wel of niet geloot moet worden. U wordt hierover uiterlijk 18 maart geïnformeerd. Als er niet meer dan 75 aanmeldingen zijn worden alle leerlingen die voldoen aan de algemene voorwaarden voor toelating ingeschreven.
  2. Als er meer dan 75 aanmeldingen zijn, wordt er geloot. In dat geval organiseren we op maandag 20 maart 2023 een informatieavond voor ouders/verzorgers en leerlingen over NEXT en hoe de loting is vormgegeven.
  3. In NEXT-klassen zitten leerlingen uit vmbo kbl, vmbo tl, vmbo/havo, havo en vwo. Bij de loting streven we ernaar om de klassen evenwichtig over de verschillende onderwijsniveaus te verdelen. Concreet betekent dit dat er ruimte is voor 38 leerlingen met een vmbo kbl, tl of tl/havo-advies en 37 leerlingen met een havo- of vwo-advies. 
  4. Alle ouders/verzorgers krijgen op donderdag 6 april een bevestiging van de aanmelding.
  5. De eventuele loting wordt verricht door notaris mr. J. de Lange van De Lange & Kortland notarissen op vrijdag 21 april 2023. De notaris zal dan ook de volgorde van de reservelijst vaststellen. De reservelijst zal bestaan uit 10 leerlingen. De volgorde waarin het aanmeldingsformulier en het onderwijskundig rapport worden ontvangen speelt geen rol bij het toewijzen van de plaatsen. De plaatsing m.b.t. de definitieve onderwijsvorm is voorbehouden aan de school. De uitslag van de loting zal op vrijdag 21 april 2023 bekend worden gemaakt per e-mail.
  6. Ouders/verzorgers van leerlingen die ingeloot zijn of op de wachtlijst staan, moeten uiterlijk maandag 8 mei aangeven via de mail of zij gebruik maken van de plaats. Voor kinderen waarvan ouders/verzorgers vóór deze tijd geen antwoord hebben gestuurd, komt een gereserveerde plaats automatisch te vervallen.
  7. Wanneer een leerling uitgeloot is, neemt Groevenbeek contact op over in welke afdeling de leerling dan geplaatst kan worden.
  8. Als een geplaatste leerling zich terugtrekt, neemt onze administratie in de volgorde van de reservelijst contact op met de leerlingen die daarop geplaatst zijn.
  9. In juni 2023 voeren de mentoren van NEXT kennismakingsgesprekken met leerlingen die geplaatst zijn bij NEXT.
  10. Op woensdag 28 juni 2023 vindt de schoolbrede kennismakingsmiddag voor nieuwe leerlingen plaats.

We realiseren ons dat deze maatregel enige onzekerheid kan veroorzaken bij leerlingen en ouders. We willen dan ook benadrukken dat er, mocht er sprake zijn van een loting, altijd plaats is voor leerlingen die zich aanmelden voor Groevenbeek.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen kunt u contact opnemen via groep8@groevenbeek.nl.