Vereniging en Raad van Toezicht

Onze school gaat uit van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Ermelo / Putten. Eenmaal per jaar wordt een jaarvergadering belegd waarin het bestuur het jaarverslag presenteert en toelicht. Voor het goed functioneren van de vereniging is het wenselijk dat ouders die kunnen instemmen met de grondslag lid zijn. De minimumcontributie bedraagt € 5,- per jaar. Ouders kunnen zich opgeven bij mw. C. Elzinga: celzinga@groevenbeek.nl.

Statuten van de vereniging

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en in de hele bestuursstructuur. De Algemene ledenvergadering delegeert de werkgeverstaken ten opzichte van het College van Bestuur en het toezicht op het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit zes personen.

De voorzitter / enig lid van het College van Bestuur fungeert als directeur / bestuurder van de school. Hij geeft leiding aan de afdelingsdirecteuren en aan de hoofden van de stafafdelingen. De afdelingsdirecteuren geven leiding aan teamleiders, die elk leidinggeven aan ongeveer 25 medewerkers (het toetsingskader is in mei 2012 door de algemene ledenvergadering vastgesteld).

>> statuten vereniging

>> reglement Raad van Toezicht

>> toetsingskader van de Raad van Toezicht

>> code goed onderwijsbestuur

Algemene ledenvergadering

Op dinsdag 24 mei 2022 was de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De leden ontvingen hiervoor een uitnodiging inclusief de jaarstukken en het jaarverslag.

>> klik hier voor de publieksversie van het jaarverslag

Jaarstukken (uitgebreide versie van het jaarverslag)

>> Versie 2022

>> Versie 2021

>> Versie 2020

>> Versie 2019

Maatschappelijk Beraad

Eenmaal in de twee jaar organiseert de vereniging een Maatschappelijk Beraad waarbij verschillende maatschappelijke organisaties en instellingen worden uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen over verschillende onderwerpen. Uitnodigingen worden verstuurd naar de leden van de Vereniging, de Vrienden van Groevenbeek en naar een groot aantal maatschappelijke organisaties en instellingen in de regio. Op 8 november 2022 is er weer een Maatschappelijk Beraad gehouden. Een verslag van het maatschappelijk beraad is te lezen via deze link.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden (v.l.n.r.):

mw. mr. M.A. Driest-Wijnholds

dhr. ing. C.P. Heutink MBA (voorzitter)

mw. drs. W.J. Kniestedt

dhr. ir. D.B. Bijl

dhr. drs. J. Westland RA

mw. drs. M.E. Groothuis-van Krevel