Vereniging en raad van toezicht

 

Onze school gaat uit van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Ermelo / Putten. Eenmaal per jaar wordt een jaarvergadering belegd waarin het bestuur het jaarverslag presenteert en toelicht. Voor het goed functioneren van de vereniging is het wenselijk dat ouders die kunnen instemmen met de grondslag lid zijn. De minimumcontributie bedraagt € 5,- per jaar. Ouders kunnen zich opgeven bij mw. C. Elzinga: celzinga@groevenbeek.nl.

 

Statuten van de vereniging

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en in de hele bestuursstructuur. De Algemene ledenvergadering delegeert de werkgeverstaken ten opzichte van het College van Bestuur en het toezicht op het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit 6 personen.

De voorzitter / enig lid van het College van Bestuur fungeert als directeur / bestuurder van de school. Hij geeft leiding aan de afdelingsdirecteuren en aan de hoofden van de stafafdelingen. De afdelingsdirecteuren geven leiding aan teamleiders, die elk leidinggeven aan ongeveer 25 medewerkers. (Het toetsingskader is in mei 2012 door de algemene ledenvergadering vastgesteld)

 

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden (v.l.n.r.):

drs. P.T. Beumer

D.B. Bijl, MSc

mw. mr. dr. J.C. van Eijk-Graveland

mr. K. Mulder-Wildeboer

drs. W. Janssens MBA (voorzitter)

ing. C.P. Heutink MBA

 


 

Eenmaal in de 2 jaar organiseert de vereniging een maatschappelijk beraad waarbij verschillende maatschappelijke organisaties en instellingen worden uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen over een bepaald thema. Op woensdag 1 juni 2016 was er een maatschappelijk beraad met als thema: Jong geleerd - een inburgercursus voor elke tiener.