Vereniging en raad van toezicht

 

Onze school gaat uit van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Ermelo / Putten. Eenmaal per jaar wordt een jaarvergadering belegd waarin het bestuur het jaarverslag presenteert en toelicht. Voor het goed functioneren van de vereniging is het wenselijk dat ouders die kunnen instemmen met de grondslag lid zijn. De minimumcontributie bedraagt € 5,- per jaar. Ouders kunnen zich opgeven bij mw. C. Elzinga: celzinga@groevenbeek.nl.

 

Statuten van de vereniging

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en in de hele bestuursstructuur. De Algemene ledenvergadering delegeert de werkgeverstaken ten opzichte van het College van Bestuur en het toezicht op het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit 6 personen.

De voorzitter / enig lid van het College van Bestuur fungeert als directeur / bestuurder van de school. Hij geeft leiding aan de afdelingsdirecteuren en aan de hoofden van de stafafdelingen. De afdelingsdirecteuren geven leiding aan teamleiders, die elk leidinggeven aan ongeveer 25 medewerkers. (Het toetsingskader is in mei 2012 door de algemene ledenvergadering vastgesteld)

 

>> statuten vereniging

>> reglement Raad van Toezicht

>> toetsingskader van de Raad van Toezicht

>> code goed onderwijsbestuur

 

Algemene ledenvergadering

Op dinsdag 28 mei 2019 was de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De leden ontvingen hiervoor een uitnodiging inclusief het bestuursverslag, de jaarrekening en het jaarverslag.

>> klik hier voor de publieksversie van het jaarverslag

 

Bestuursverslag / jaarrekening

Versie 2018

Versie 2017

 

Maatschappelijk beraad

Eenmaal in de 2 jaar organiseert de vereniging een maatschappelijk beraad waarbij verschillende maatschappelijke organisaties en instellingen worden uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen over verschillende onderwerpen. Op dinsdag 22 mei was er een maatschappelijk beraad waarbij de deelnemers konden kiezen uit de onderwerpen duurzaamheid - onderwijsvernieuwing - identiteit - leerlingenzorg - school en bedrijfsleven.

 

>> klik hier voor een verslag van het maatschappelijk beraad


 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden (v.l.n.r.):

 

mw. drs. W.J. Kniestedt

ir. D.B. Bijl

mw. mr. dr. J.C. van Eijk-Graveland

drs. P.T. Beumer

ing. C.P. Heutink MBA (voorzitter)

mw. mr. M.A. Driest-Wijnholds