Vakcollege
In leerjaar 1 en 2 van de BBL en KBL volgen de leerlingen naast de algemene vakken, zoals Nederlands, Engels, wiskunde, godsdienst en gym ook het vakcollege. In het vakcollege leren de leerlingen op een praktijkgerichte manier veel dingen die voor een verdere opleiding en het latere beroep belangrijk zijn.

Het onderwijsprogramma van het vakcollege doet een beroep op de praktische talenten van de leerlingen. In uiteenlopende projecten staat vooral het 'leren door doen' centraal. De leerlingen ontwikkelen op deze manier hun praktische vaardigheden, leren samen te werken in groepjes en maken kennis met onderwerpen als kinderopvang, bejaardenzorg, werken in een winkel, tuincentrum of op de administratie. Leerlingen ontdekken zo wat ze goed kunnen en wat hun interesse heeft.

Aan het einde van leerjaar 2 kiezen de leerlingen een van de volgende profielen voor beroepsonderwijs:

Vmbo Ermelo

        Vmbo Putten

Economie & Ondernemen   Dienstverlening & Producten
Groen   Zorg & Welzijn
Zorg & Welzijn    

In leerjaar 3 en 4 van de beroepsgerichte leerweg volgen de leerlingen het beroepsgerichte programma van het gekozen profiel en de verplichte vakken Nederlands en Engels. Het vakkenpakket wordt verder aangevuld met keuzevakken.

Stage

In leerjaar 3 en 4 neemt de stage een belangrijke plaats in. Het maken van (beroeps)keuzes, het functioneren in een werksituatie, andere contacten, andere (gezags-)verhoudingen, het leren van vaardigheden die binnen een schoolse setting minder aan de orde komen, maken deze vorm van leren erg waardevol.