Aanmelding & toelating

Groevenbeek stuurt in de maand januari de aanmeldingsformulieren naar alle basisscholen. De ouders/verzorgers ontvangen vervolgens via de leerkracht groep 8 het aanmeldingsformulier. Het ingevulde formulier gaat weer retour naar de basisschool, waarna de basisschool de formulieren opsturen naar de betreffende scholen voor voortgezet onderwijs.

Met de basisscholen in de regio is afgesproken dat de aanmeldingsformulieren uiterlijk 4 maart worden opgestuurd naar de betreffende scholen voor voortgezet onderwijs.

Omdat de Cito-toets verplaats is naar eind april (was februari), zal het advies van de basisschool voortaan leidend zijn bij plaatsing in de juiste leerroute. In de praktijk gingen we al uit van het advies van de basisschool. Alleen was dit vaak gebaseerd op de Cito-score.
De aanmeldingsprocedure op Groevenbeek is erop gericht de leerlingen in overleg met de leerkracht groep 8 op het goede niveau te plaatsen en de overdracht van de basisschool naar Groevenbeek zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen.


De uitslag van de Cito-toets (maand mei)  zal het advies van de basisschool onderstrepen.
Onderstaande Cito-scores zijn een indicatie voor de verschillende leerroutes:

tweetalig vwo
545 of hoger                                   
atheneum/havo
541 of hoger
vmbo/havo
538 of hoger
vmbo theoretische leerweg
531 of hoger
vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
526 of hoger
vmbo basisberoepsgerichte leerweg
520 of hoger
 

Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte

Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte krijgen (of hebben) een ‘rugzak’-budget als de ouders kiezen voor het regulier onderwijs. Wanneer een leerling met een ‘rugzak’ bij Groevenbeek wordt aangemeld, zullen wij nagaan welke ondersteuning deze leerling nodig heeft om de opleiding met succes te doorlopen. Bovendien beoordelen we of onze school in staat is om aan de hulpvraag te voldoen.
Het belang van de leerling en de mogelijkheden van de school staan bij de afweging centraal. Het besluit tot toelating zal worden genomen door de toelatingscommissie.


LWOO

Leerlingen die wellicht in aanmerking  komen voor leerwegondersteunend onderwijs moeten eerst worden getest. Deze test wordt afgenomen in groep 8 en bestaat uit spelling, begrijpend lezen, technisch lezen en inzichtelijk rekenen. Daarnaast wordt een IQ test afgenomen en wordt er gekeken of er sprake is van sociaal emotionele problematiek.

 

Vragen?

Heeft u vragen? Mail dan naar groep8@groevenbeek.nl.